הפקעות
בכוחה של המדינה ומוסדות התכנון להפקיע קרקעות מסוימות לטובת הציבור הרחב לצורך שימוש ציבורי כגון: כבישים, מסילות ברזל, גני ילדים, בתי כנסת, בתי ספר ועוד.
המדינה או הרשות המקומית יכולה להפקיע קרקע במסגרת החוק ללא תשלום פיצוי כלל או ע”י תשלום פיצוי כספי או תשלום חילופי בצורת קרקע חילופית או שינוי יעוד יתרת הקרקע ועוד.
בעל נכס שקיבל הודעת הפקעה רשאי לתבוע פיצויים או לערער על גובה פיצוי שניתן לו בלווי חוות דעת של שמאי מקרקעין .
השגה על גובה פיצוי ההפקעה
במסגרת ההשגה על גובה הפיצוי יבצע משרדנו בדיקה נרחבת לנכס הכוללת בדיקת כל התוכניות החלות עליו והצרכים הציבורים אותם הוא ימלא, השמאי יעריך את הנזק שנגרם לנכס עקב ההפקעה ויגדיר את סוג הפיצוי וגובה הפיצוי.
ויגיש שומה נגדית שתוגש לגוף המפקיעה.
אדגיש שבחלוף הזמן נטיית הלב של בתי המשפט הינה שמירה אדוקה על זכות הקניין ולכן ישנם מספר רב של פסקי דין המאפשרים פיצוי מהמטר הראשון או פיצוי שלא יאפשר פגיעה קניינית כל שהיא בבעל הנכס.
התנגדות לתוכניות בניין עיר חדשות
כאשר מופקדת תוכנית חדשה שיכולה להיות תוכנית המכילה שטח גדול, או תוכנית נקודתית קטנה המוסיפה לדוגמא מרפסות בבניין מגורים משותף . וברצונך להביע התנגדות ניתן להגיש ערעור הן בהיבט התכנוני הנדסי והן בהביט הקנייני כלכלי ואף לנסות לדחות את הפקדת התוכנית.
משרדנו מתמחה בהגשת התנגדות בצורה מקצועית תוך ביצוע חוות דעת הנדסית ושמאית המבססות את סיבות ההתנגדות ואת הנזק הכלכלי שגורמת התוכנית המופקדת